fbpx

for den selvejende institution
Efterskolen Kildevæld

  • en af Apostolsk Kirkes skoler.

 

§1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Efterskolen Kildevæld er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet i september 1956 og har hjemsted i Kolding Kommune.

Stk. 3. Skolen ejer ejendomme på matr. nr. 977a Kolding Markjorder 3. afd., beliggende Tøndervej 75 – 77.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolens virke bygger på et karismatisk kristent og folkeligt idégrundlag.

Stk. 5. Værdigrundlag:
På Efterskolen Kildevæld bygger vi på den grundlæggende overbevisning at hvert eneste menneske er skabt af Gud. Gud møder mennesket gennem Jesus Kristus.

Derfor stræber vi efter at opleve og vise hinanden tillid og respekt, at skabe nærvær, omsorg og åbenhed, at spejde efter og fremelske det bedste i hinanden og at give rum for hinandens forskellighed.

Disse værdier fungerer som søjler der bærer alle aktiviteter på skolen. Aktiviteterne udleves i særlig grad inden for 4 områder: Det sociale fællesskab, den personlige udvikling, den faglige udvikling og engagement i og kendskab til samfund/kultur, lokalt og globalt.

 

§ 2. Repræsentantskab.

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af repræsentantskabet: Myndige personer valgt af Apostolsk Kirkes menighedsråd (min. 10, max. 15 medlemmer) samt medlemmer udpeget af Apostolsk Kirke i Danmark (min. 5, max. 8 medlemmer). De enkelte medlemmer skal føle tilknytning til skolen og være villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen f.s.v. angår medlemmer valgt af menig-hedsrådene. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

stk. 3. Af medlemmerne opkræves kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Man vælges for en 3-årig periode.

Stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift.

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og eventuelt økonomiske gavebidrag.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen, og skal i passende omfang anvendes til udvikling af skolen, til imødegåelse af underskud, og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti medvidere, som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4. Repræsentantskabsmødet.

Stk. 1. Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. På repræsentantskabsmødet vedtages ændringerne i vedtægterne jf. § 12 og der træffes beslutning om institutionens nedlæggelse jf. § 13.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved almindeligt brev til medlemmerne, med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 2 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker dette. Indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsordenen.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7. 1/3 af de tilstedeværende i repræsentantskabet kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf de 4 vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt repræsentantskabets medlemmer. De øvrige 3 medlemmer udpeges af Apostolsk Kirke i Danmark.

Stk. 2a. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2b. De af repræsentantskabet valgte medlemmer afgår med 1 hvert år. Såfremt 1 medlem fratræder i utide indgår suppleanten frem til næste repræsentantskabsmøde. Det medlem som herefter vælges på repræsentantskabsmødet skal vælges for den resterende valgperiode for det medlem som er fratrådt i utide, således at repræsentantskabet vælger mindst 1 medlem hvert år til bestyrelsen.

Stk. 2c. De af Apostolsk kirke i Danmark udpegede medlemmer afgår og udpeges efter samme principper for valgperioder som for bestyrelsesmedlemmerne i stk. 2b.

Stk. 2d. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Forstander, viceforstander og en repræsentant for medarbejderne deltager uden stemmeret i møderne. Bestyrelsen kan dog beslutte at afholde møder, hvori der kun deltager medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelser og afskedigelser af skolens personale. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og viceforstander. Bemyndigelse til ansættelser og afskedigelser af øvrigt personale fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender planer for skolens overordnede kursusvirksomhed og for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af værdigrundlaget samt en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status jf. § 10 stk. stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt. Dog mindst 4 gange om året.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelle afstemningsresultater indføres i beslutningsprotokol. Senest ved førstkommende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal (mindst 2/3 flertal).

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelsen i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned kan der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Medarbejderråd.

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderne inddrages i videst muligt omfang i væsentlige beslutninger omkring skolens drift og udvikling.

 

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden d. 15. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse på repræsentantskabsmødet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11. Tegningsretten.

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til andet kirkeligt skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

DATOER FOR:

Godkendelse af repræsentantskabet incl. fission fra Kolding Internationale Højskole – den 6. december 1999 & den 7. februar 2000.

Godkendelse af Undervisningsministeriet den 25. maj 2000.

Skolens vedtægter er 1. gang lagt ind på hjemmesiden den 12. august 2005.