fbpx

Slide
Vores værdier
Slide
Vores ønske
Slide
Vores overbevisning

Værdigrundlag

Efterskolen Kildevæld er grundlagt på et kristent livs- og menneskesyn, samt vor fælles danske kulturarv.

Vi har den grundlæggende overbevisning, at

 • hvert eneste menneske er skabt af Gud og derfor er noget helt enestående.
 • hvert eneste menneske er elsket af Gud, som vist gennem Jesus Kristus, og derfor fortjener respekt og omsorg.

 

 

På Efterskolen Kildevæld bygger vi på den erkendelse at der kun er en Gud, som har skabt hvert eneste menneske unikt og enestående

Gud møder mennesket med kærlighed og tilgivelse.

Denne tro er udtrykt i Bibelen, som vi betragter som den vigtigste kilde for at forstå Gud.

Det får naturligvis stor indflydelse på den måde, vi omgås hinanden på i skolens dagligdag.

 

Derfor ønsker vi på skolen, at:

 • vise hinanden tillid og respekt og give rum for hinandens forskellighed.
  Når atmosfæren præges af tillid, ser vi også ærlighed og ansvarlighed. Respekten viser sig over for hinandens, skolens og hinandens ting.
 • være rummelige
  Vi opfatter forskelligheden i hinandens personlige egenskaber som en styrke i fællesskabet.
 • fremelske det bedste i hinanden
  Vi ser hinanden som enestående, men ikke enkeltstående. Vi spejder efter at fremelske hinandens evner, gaver og personlige egenskaber.
 • skabe nærvær, åbenhed og omsorg
  Selv om vi ikke kan erstatte hinandens nærmeste familie, tilstræber vi at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø på skolen.

Inklusion

At være inkluderet er det modsatte af at være ekskluderet og handler om, at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab i klassen. Inklusionstænkning handler om at fokus er på den enkelte elev, som en del af fællesskabet, fremfor fokus på eleven isoleret set.

På Efterskolen Kildevæld udmøntes inklusionstanken i, at eleverne er en del af en hovedklasse, samtidig med at man i nogle sammenhænge er delt op i minder/andre enheder, alt efter ens faglige niveau. Det betyder at alle elever som udgangspunkt modtager undervisning, med passende faglige udfordringer.

For at opleve sig inkluderet skal nogle elever have ekstra hjælp og ekstra redskaber for at kunne være en del af det faglige fællesskab, hvilket indebærer mulighed for ekstra lektiehjælp, supplerende kurser i fagets enkeltelementer. Det kan også være brug af IT rygsæk og lignende hjælpemidler eller forlænget tid ved de skriftlige prøver.

Som skole er vi meget optaget af at alle vore dygtige elever skal udfordres maksimalt, samtidig med at elever som har svært ved et eller flere fag, skal have den nødvendige hjælp og støtte.

Personlig mentor

Under hele dit efterskoleophold vil du have tilknyttet en personlig mentor, som vil guide og sparre med dig, åndeligt, fagligt og socialt. Som elev kan du dele liv og tanker med alle de voksne på skolen, men din personlige mentor vil være den der kender dig bedst og vil være optaget af, at netop du lykkes og for det bedst mulige ud af dit efterskoleophold.

Holdningsdannelse

Vi udfordrer eleverne til at drøfte og diskutere med hinanden og skolens medarbejderne for at danne deres egen holdning til livets mange facetter. Det kan være politiske forhold, etiske og moralske overvejelser, samt personlige forhold (tro, seksualitet, alkohol, parforhold mm.) Samfundsfag og kristen liv er typiske fag hvor holdninger og værdier bliver udfordret og diskuteret.

Fra indeværende skoleår har vi som supplement til ovennævnte startet et nyt valgfag Filosofi og tænkning, som netop appelerer til elevernes ønske om at diskutere og debatere livets store spørgsmål.

Kristent liv på skolen

Kildevæld er en  kristen skole som ønsker at repræsentere en glad og positiv kristendom, både i ord og handling. Vi har en daglig fællessamling, som typisk har fokus på et kristent emne som eleverne kan relatere til, kombineret med lovsang og bøn, der ud over bliver der løbende arrangeret samlinger med fokus på tro og liv.

Den, der spejder efter det bedste i andre, og som forsøger at fremelske det, vinder tillid og respekt

Ordsprogenes Bog kap. 11 vers 27